Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, Център за спешна медицинска помощ, ул.Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062-648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 062-648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на храни и тонициращи напитки за работниците и служителите при ЦСМП Велико Търново, в т.ч. от филиалите в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица, работещи на 12-часови дежурства и полагащи нощен труд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55900000

Описание:

Търговски услуги по продажби на дребно


Срок за получаване на офертите

07/01/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: 1. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Велико Търново; 2. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Горна Оряховица; 3. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Свищов; 4. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Елена; 5. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Павликени; 6. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Полски Тръмбеш; 7. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Стражица. Участниците трябва да разполагат в съответните градове, където се намират филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ Велико Търново (съвпадащи с всяка от обособените позиции) с обект/и за търговия с храни, за предпочитане включващ/и витрина за топла кухня.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2018  (дд/мм/гггг)