Версия за печат

BG-гр. Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 572236

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/admin/index.php?do=docs&action=edit&Id=807&rubric_id=7&cp=6bff5ad806307b2af5083fb04578ff33.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44318000

Описание:

Проводници


Срок за получаване на офертите

03/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/12/2018  (дд/мм/гггг)