Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-251

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставката до 290 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителяв и в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът следва за представи документите, описани в Указания за участие в обществената поръчка. Срок на изпълнение на поръчката: 18 (осемнадесет) месеца от датата на подписването на договора. Място на изпълнение: ПСОВ - Благоевград. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя. Офертите ще се отварят на 03.01.2019 г. от 11:30 часа в заседателната зала на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, находяща се на адрес: гр. Благоевград. ул. "Антон Чехов" №3

Дата на изпращане на настоящата информация

17/12/2018  (дд/мм/гггг)