Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117073406

BG323, Народно читалище „Трудолюбие 1884” гр. Бяла, пл. Екзарх Йоисф I № 9, За: Пламен Велев, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 3102, E-mail: chitalishte_biala@abv.bg, Факс: 08177 3102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/index.php/2012/09/11/prk-ch-byala/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://byala.bg/home/index.php/2012/09/11/prk-ch-byala/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54537.65 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на компютърна и презентационна техника”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

21/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект: „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за културната дейност на читалище „Трудолюбие 1884“- град Бяла, област Русе””, финансиран по Договор № 18/07/2/0/00305 от 04.10.2017 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Народно читалище „Трудолюбие 1884“- град Бяла, област Русе за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)