Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1200 - 646

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590654

BG342, Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: инж. Милко Харалампиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sliven.bg/index.csp?f=10-00118-2018-013.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

210000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни“, гр. Сливен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 21.12.2018 г. 11:30 часа, в стая № 17, в сградата на община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)