Версия за печат

BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778

BG344, Кмет на Община Казанлък, бул. „Розова долина” № 6, За: Миглена Толева-Илиева, ст.юрисконсулт, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233, E-mail: m.toleva@kazanlak.bg, Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.kazanlak.bg/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kazanlak.bg/page-8638.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316212

Описание:

Работи по инсталиране на светофари


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.01.2019г Час: (чч:мм) 10:00 Място на отваряне на офертите: гр.Казанлък, бул.Розова Долина №6, зала №6

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)