Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ТХ-02-325

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175075361

BG411, Национална комисия за борба с трафика на хора, бул. Г.М.Димитров №52А, За: Камелия Димитрова, България 1797, София, Тел.: 02 8078050, E-mail: office@antitraffic.government.bg, Факс: 02 8078059

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.antitraffic.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://antitraffic.government.bg/bg/procedures.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

82710 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ – В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В Ж.К. ТОЛСТОЙ, ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между Швейцарското междинно звено и Националната комисия за борба с трафика на хора;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

17/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни. Важно: Към момента на откриване на възлагането, не е осигурено финансиране. В съответствие с чл.114 от ЗОП изпълнение на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране във връзка с Проекта. В случай че не бъде осигурено финансиране , дейнстите предмет на обществената поръчка няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)