Версия за печат

BG-гр. Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-О-697

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Ангел Големанов, България 3320, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 74184, E-mail: aegolemanov@npp.bg, Факс: 0973 72441

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4115.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

222000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на противопожарен пръстен на буферен паркинг ЕП-2, ВиК мрежа и разширение на КПП "Запад"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

07/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.01.2019 г. в 09:00 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)