Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

53-427-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000472200

BG421, Община Родопи, ул.Софроний Врачански, За: Отдел Правен- Здравка Найденова и Деница Давчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rodopi-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/3b3e864b-49a7-4dfe-9eed-67d29225493a.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

96313.87 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

” Избор на изпълнител на извършване на строително-монтажни работи във връзка с изграждане, възстановяване на подпорни стени на територията на Община Родопи“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Възстановяване на срутена част от подпорна стена на път PDV 3259, на входа на село Ситово“ Обособена позиция №2 – „ Възстановяване на подпорна стена на км 8+680 – ляво на път PDV 1223 за село Чурен“ Обособена позиция №3 – „ Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул. „15-та“ №41 имот УПИ XVI-271, кв.25, по плана на село Храбрино“ Обособена позиция №4 – „Подпорна стена при детска площадка в УПИ III- парк, кв, 27, село Храбрино“ Обособена позиция № 5 - „Изграждане на подпорна стена на ул. „Трапезица“, село Първенец“ Обособена позиция №6 – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица“- която ще се бъде възложена на индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП.Основна цел на възлагането е възстановяването на компрометирани подпорни стени и изграждането на нови такива на територията на Община „Родопи“-Пловдив. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция №6 представлява 11,07 % от общата стойност на поръчката, а сумата е под 50 000 /петдесет хиляди лева/ без ДДС, което попада в обхвата на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП. С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособени позиции №6: – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица , ще бъде възложена по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП – чрез директно възлагане.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45262600

Описание:

Строителни и монтажни работи
Различни специализирани строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок по всяка една от обособените позиции са получени по-малко от три оферти за участие. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 20.12.2018г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Родопи на адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1а

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)