Версия за печат

BG-гр.Маджарово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903693

BG422, община Маджарово, ул.П.Ангелов № 1, За: Галина Атанасова, България 6480, гр.Маджарово, Тел.: 03720 2220, E-mail: madjarorvo@abv.bg, Факс: 03720 2302

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.madzharovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.madzharovo.bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

88785 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Възстановителни дейности по следните обекти: 1.Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина; 2.Отнесени земни и укрепващи скатове,банкет на пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина; 3.Укрепващи скатове и подложни пластове от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина; 4.Укрепваща бетонна стена и отнесени подложни пластове на пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци; 5. Отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно при водосток на обслужващ път ( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Още информация може да намерите на профила на купувача - www.madzharovo.bg

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)