BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1200 - 628

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590654

BG342, Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: инж. Милко Харалампиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sliven.bg/index.csp?f=10-00118-2018-012.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.6 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71322000, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Строителни и монтажни работи на пътища


Срок за получаване на офертите

17/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 21.12.2018 г. 11:00 часа, в стая № 17, в сградата на община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)