Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-247

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград, Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vikblg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikblg.com/?page_id=11.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обява с предмет: "Избор на доставчик на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград" Поръчката е за избор на изпълнител за периодични доставки, на конкретно заявени резервни части, необходими за поддръжката на МПС, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград. В Приложение №11.1 към образеца на ценовото предложение, са изброени видоете резервни части, потенциално необходими за доставка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50110000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 21.12.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, находяща се на адрес: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)