Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-3 / 12.12.2018 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

BG411, Българска академия на науките (БАН), ул. “15 ноември” № 1, За: инж. Ивайло Петров - ст. експерт БАН, България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: i.petrov@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bas.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

27000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и документацията към обявата са публикувани на Интернет сайта на Възложителя - http://www.bas.bg/ - в Профил на купувача – Обществени поръчки, открити през 2018 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: съгласно посоченото в Обявата, публикувана в Профила на купувача на БАН. Посочената по-горе обща прогнозна стойност на поръчката е максимална стойност на поръчката в лева без ДДС и оферти, които я надвишават се отстраняват.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)