BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

374

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103552229

BG331, “Ученическо и столово хранене” ЕАД, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, За: Добринка Йорданова, България 9000, Варна, Тел.: 0879 996815, E-mail: ush_ead@abv.bg, Факс: 0879 996815

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ushvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ushvarna.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подобряване на материално - техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

28/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. "Крали Малко" №3 Дата и час на отваряне на офертите: 31.12.2018 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на "Ученическо и столово хранене" ЕАД на адрес: гр.Варна, ул. "Крали Малко" №1

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)