Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-2209

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Вихрен Димитров – Директор ДЕОИТ, България 1700, София, Тел.: 0898 776668, E-mail: vihren@nsa.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителят следва да доставя за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск ново, неупотребявано и оригинално компютърно оборудване и принадлежности, за нуждите на НСА “Васил Левски“, както и да осъществява безплатно гаранционно поддържане, ремонт, отстраняване на повреди и/или техническо обслужване на доставените компютърно оборудване и принадлежности за срок минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на приемането им от упълномощени представители на Възложителя. Подробно описание на количеството и вида на компютърно оборудване и принадлежности са посочени в т.1.4. Техническа спецификация, от Документацията за участие, която е неразделна част от настоящата обява и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)