Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Тодорка Георгиева Кавръкова, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879071, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dmsgd-bs.com/blog/soo-002-05-12-2018g-s-predmet-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-dom-za-mediko-sotsialni-grizhi-za-detsa/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, съгласно приложена техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

17/12/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно публикуваните в профила на купувача обява и документация за участие в обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)