Версия за печат

BG-Мадан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, Община Мадан, ул. Обединение № 14, За: инж. Мартин Моллов – директор на дирекция Специализирана администрация, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.madan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116504.44 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, включен в Общинската програма за развитие на социалните дейности на община Мадан“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 45212410

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за настаняване


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2018  (дд/мм/гггг)