Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003-08.1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270686

BG411, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, кв. Ботунец, За: Заместник кмет Лилия Донкова, България 1870, София, Тел.: 02 9041042, E-mail: donkova_kre@abv.bg, Факс: 02 9945259

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kremikovci.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kremikovci.org/index.php/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/po-chl-20al-3-ot-zop-sled-15-04-2016g/235-003-08-12-12-2018.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269810 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, предпазна ограда и осветление в кв. Ботунец, район „Кремиковци“, гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната документация е качена на профила на купувача, като всеки участник следва да изготви и представи подробна количествена сметка с включени всички дейности необходими за качественото и цялостно изпълнение на поръчката, изготвена съгласно документацията качена към настоящата поръчка на профила на купувача на Възложителя. Всеки участник следва да изготви и представи подробна количествено-стойностна сметка с включени всички дейности необходими за качественото и цялостно изпълнение на поръчката. Представената количествено-стойностната сметка на участника следва да е в левово изражение с изчисление до втория знак. При установени дейности, които не са включени в представените от участника количествена и/или количествено-стойностна сметки, но необходими за качественото и цялостно изпълнение на поръчката или такива, които не са необходими за изпълнение на поръчката, участника ще бъде отстранен. При установено несъответствие в представената количествено-стойностна сметка участника ще бъде отстранен. Всички документи на участника, следва да са представени на хартиен и в електронен вариант, като количествената и количествено-стойностната сметки следва да са представени във формат с разширение „.xls” (excel). В случай, че участник не предаде дори и един от приложените образци или не представи доказателства за условията, на които трябва да отговаря или не приложи всички документи и в електронен вариант, като количествената и количествено-стойностната сметки във формат с разширение „.xls” (excel), то офертата на същия кандидат няма да бъде разглеждана и оценявана.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2018  (дд/мм/гггг)