Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.311

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Величка Стойчева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20265, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181211TIRf1449134.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51709.39 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка e: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция №2 Хляб и хлебни продукти Обособена позиция №3 Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция №4 Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти Обособена позиция №5 Замразени продукти

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 20.12.2018 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2018  (дд/мм/гггг)