Версия за печат

BG-Сливница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

53

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517

BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-3-zop/a3-0004458.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на открит плувен басейн в УПИ VIII, кв.24 в гр. Сливница, община Сливница

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 09:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За изпълнението на предмета на пръчката не е осигурено финансиране. Същото ще бъде планирано в бюджета на община Сливица за 2019 г. В случай, че такова не бъде одобрено от Общински съвет Сливница, община Сливница си запазва правото да прекрати едностранно сключения договор без да дължи санкции и неустойки. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 27.12.2018 г. в 13:30 часа в Заседателната зала на Община Сливница, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).]

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)