Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-250

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/971-2018-12-11.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48965 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на следните обекти: - ОП № 1: „Рехабилитация на улици и тротоари в кв. Запад на Крумовград“ - етап 2; - ОП № 2: „Изграждане на улица в Крумовград от о.т. 452 до о.т. 432“ - етап 2; - ОП № 3: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““; - ОП № 4: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““; - ОП № 5: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м““; - ОП № 6: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““; - ОП № 7: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“; - ОП № 8 „Водоснабдяване с. Ковил - Бараци, община Крумовград – II етап“ подобект 1: Етап 2А – клон 1 – от РН 2 до с. Ковил – т. 56““; - ОП № 9: „ВХОДЕН ТОТЕМ НА ГР. КРУМОВГРАД в ПИ 39970.502.1423 по ККР на гр. Kрумовград”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следните обекти: - ОП № 1: „Рехабилитация на улици и тротоари в кв. Запад на Крумовград“ - етап 2; - ОП № 2: „Изграждане на улица в Крумовград от о.т. 452 до о.т. 432“ - етап 2; - ОП № 3: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““; - ОП № 4: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““; - ОП № 5: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м““; - ОП № 6: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““; - ОП № 7: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“; - ОП № 8 „Водоснабдяване с. Ковил - Бараци, община Крумовград – II етап“ подобект 1: Етап 2А – клон 1 – от РН 2 до с. Ковил – т. 56““; - ОП № 9: „ВХОДЕН ТОТЕМ НА ГР. КРУМОВГРАД в ПИ 39970.502.1423 по ККР на гр. Kрумовград”. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 21.12.2018 год. от 08:30 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)