Версия за печат

BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

95-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, За: Марина Герова - гл. експерт Общиствени поръчки и проекти, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 088 8006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ylDCBY%2brz44%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95285 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строителство на обект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище „Иван Вазов“ в с. Буково , община Гоце Делчев“ Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Демонтаж и монтаж на метали решетки по фасади (премахване на ръжда, нанасяне на грунд и боядисване) – 25м2; демонтаж на водостоци по фасади – 100 м; обрушване и изкърпване на мазилка по фасади и тавани на балкони – 30 м2; Топлинно изолиране на стени: Полагане на система фасадна топлоизолация по външни стени – 737 м2; Влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура – 982 м2, включваща: влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 1016 – 762 м2; влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 8025 – 67 м2, влагоотблъскваща цокълна мазилка – 153 м2); Полагане на система фасадна топлоизолация по тавани и страници на балкони и под входно стрълбище, стоманобетонова козирка, около врати и прозорци по външни стени – 245 м2; монтаж на водостоци по фасади – 100 м; Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни поли с ширина до 35см – 87 м; Топлоизолация на покриви: Доставка и полагане на пароизолационно фолио върху стоманобетонна плоча при подпокривно протранство – 360 м2; Доставка и полагане на покривна топлинна изолация от минерална вата (твърди плоскости) с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност = 0,033 W/mK – 360 м2; строителни отпадъци (ръчно пренасяне, ръчно сваляне, натоварване, транспорт) – 15.95 т. На обектите ще се изпълнят СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешително за строеж №58/08.07.2016 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000, 45000000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на поръчката ще се осигури от бюджета на община Гоце Делчев за 2019 г. – Решение №608/31.10.2018 г. на Общински съвет – Гоце Делчев. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 95 285 лв. без ДДС, включително непредвидени.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)