Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000082150

BG331, Основно училище Свети свети Кирил и Методий, улица Братя Миладинови №19, За: Владимир Николов, България 9000, Варна, Тел.: 088 5646643, E-mail: ou_kirilimetodii@abv.bg, Факс: 052 612085

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ousvsvkirilimetodii.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/ousvsvkirilimetodii-563/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58648 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2019 година”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация е налична в профила на купувача на училището

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)