Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201427

BG411, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ ОБЛАСТ, ул. Енос № 10, вх. Б, За: Антоанета Божикова, България 1408, София, Тел.: 02965-6940, E-mail: sofia-obl@sfo.nhif.bg, Факс: 02965-6949

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/956.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000, 31340000, 31700000, 31300000, 44411000, 44500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Аксесоари с изолация за кабели
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Изолирани жици и кабели
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл.188, ал.2 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначалния срок са получени по- малко от три оферти. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. То ще се състои на следващия работен ден следващ крайния срок за подаване на оферти. Отварянето на оферти е публично и на него мога да присъстват представители на участниците или упълномощени техни представители, както и на средставата за масово осведомяване и ще се състои на 17.12.2018 г. в 11:00 ч. в РЗОК - София област, на адрес: жк."Стрелбище", ул."Енос" № 10, етаж 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)