Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

53-427-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000472200

BG421, Община Родопи, ул. Софроний Врачански №1А, За: Юрисконсулт Здравка Найденова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 604102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032 638289

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oa.rodopi-bg.org/procurement/list/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/3ab0e3b8-4f34-4458-bde8-82c8608ac91d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

146000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛНА КУХНЯ С ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ И МЛЕЧНА КУХНЯ В ДЕТСКА ЯСЛА В УПИ-VI-ОБЩ. ОБСЛ. -СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, КВ.56, ПО ПУП НА С. ЯГОДОВО, ОБЩИНА "РОДОПИ"-ПЛОВДИВ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71300000, 45200000

Описание:

Инженерни услуги в строителството
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 17.12.2018г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Родопи на адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1а

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)