Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РОБ18 – ВК91-676/6/

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270511

BG411, Столична община - район Оборище, бул. Мадрид № 1, За: И. Костова, България 1505, София, Тел.: 02 8157639, E-mail: office@so-oborishte.com, Факс: 02 9441667

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so-oborishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://so-oborishte.com/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

28/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП – при неосигурено финансиране. Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): в т.ч.: Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Всеки от участниците трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група, трета категория строежи (ІІ група, ІІІ категория) или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. Икономическо и финансово състояние: Оборот от последните 3 (три) финансови години от „сходна“ с предмета на поръчката дейност, не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева. Технически и професионални способности: Всеки от участниците следва да разполага с квалифициран технически персонал, който ще бъде ангажиран в изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Персоналът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: - 1 (един) инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент; - 1 (един) строителен техник. За доказване се представя списък по чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП по отношение на ограниченията и документите с които се доказва. С оглед на предоставената му правна възможност в чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Клауза за солидарна отговорност задължително трябва да бъде включена в документите по чл. 65, ал. 3, с които участникът доказва поетите задължения от третите лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2018  (дд/мм/гггг)