Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОА18-ДИ05-3445

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, ул. Московска №33, За: Теодор Христов, България 1000, София, Тел.: 02 9377366, E-mail: t.hristov@sofia.bg, Факс: 02 9377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=110766&companyId=20779.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт и реконструкция на партерен етаж на ДКЦ V – София ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 28/12/2018г. Час: 11:30 Място на отваряне на офертите: Столична община, ул. Париж 3, стая 109

Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2018  (дд/мм/гггг)