Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Петя Гавазова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181114tDVN1454510.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67533.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицински изделия – затворени системи CSTHD, заплащани от НЗОК, подгрупа 19.2 за нуждите на КОЦ – Пловдив ЕООД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация за обществената поръчка, включително образции и документи към нея са достъпни на следния интернет адрес на Възложителя: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181114tDVN1454510. Документите за участие в настоящата обществена поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощено от него лице – лично чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Пловдив, „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив” ЕООД, бул Васил Априлов 15а. Върху опаковката се посочват: 1) наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3) наименованието на поръчката: „Доставка на медицински изделия – затворени системи CSTHD, заплащани от НЗОК, подгрупа 19.2 за нуждите на КОЦ – Пловдив ЕООД”. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване посочен в настоящата обява или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2018  (дд/мм/гггг)