Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

932/10.12.2018г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен адмнистративен съд, бул. Алексанадър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева, България 1303, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39117 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Изработване на акцидентни материали и подвързване на печатни материали за нуждите на Върховния административен съд“. Предметът на поръчката включва изработване на акцидентни печатни материали – деловодни съдебни книги, бланки и формуляри по утвърдени от Възложителя образци и подвързване на печатни издания , което се извършва ежемесечно и при необходимост, след направена писмена заявка от упълномощени от Възложителя лица, и е разделен на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изработване на акцидентни материали“; Обособена позиция № 2: „Подвързване на печатни издания“, включена в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете акцидентни материали и печатни издания по обособените позиции са подробно описани в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2018  (дд/мм/гггг)