Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-04-71

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Бианка Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 262, E-mail: bianka.trifonova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/predostavyane-na-usluga-na-kontakten-centr-obyava/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуга на контактен център“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79510000, 79512000

Описание:

Услуги, предоставени чрез телефон
Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания


Срок за получаване на офертите

11/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за получаване на оферти се удължава на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/12/2018  (дд/мм/гггг)