BG-гр. Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-04-58

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000585002

BG342, Национална художествена гимназия Димитър Добрович, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. Георги Данчев № 7, За: Александър Викторов Дойчинов, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 667465, E-mail: nhg_dd@abv.bg, Факс: 044 667465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nhgdd-sliven.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nhgdd-sliven.nit.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

190000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане в груб строеж на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 ЗОП, увеличаваме срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, като след изтичане на срока, получените оферти ще бъдат отворени на 10.12.2018 г. от 15:30 часа в сградата на НХГ Димитър Добрович - Сливен.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2018  (дд/мм/гггг)