Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

53-427-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000472200

BG421, Община Родопи, ул. Софроний Врачански №1А, За: Юрисконсулт Здравка Найденова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 604102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032 638289

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oa.rodopi-bg.org/procurement/list/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/dce27585-466b-4c9c-9b98-6b22c6033621.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

92682.41 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,,ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОВДИГНАТИ ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233150

Описание:

Строителни и монтажни работи на съоръжения за забавяне на движението


Срок за получаване на офертите

11/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок не са получена оферти за участие. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 12.12.2018г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Родопи на адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1а

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2018  (дд/мм/гггг)