Версия за печат

BG-Банкя

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД 09-363

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270495

BG411, Столична община - район Банкя, ул. Цар Симеон № 1, За: арх. Милена Будинова и инж. Николай Димитров, България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bankya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bankya.bg/?mode=page&page=32.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на сграда за кметство в с. Иваняне, УПИ V - за кметство, административна сграда и МВР (ПИ с идентификатор 32216.2291.603), кв.8, с. Иваняне, Столична община - район "Банкя".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация е публикувана в Профил на купувача на Възложителя: http://www.bankya.bg/?mode=page&page=32

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2018  (дд/мм/гггг)