Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-183

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна здравноосигурителна каса, ул.Христо Чернопеев 14, За: Стефка Стоева -Гладийска, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603000, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/page/1710.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Пловдив“ .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000

Описание:

Железария


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП първоначално определеният срок за подаване на оферти е удължен до 17.00ч. на 10 .12.2018г. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.12.2018г. от 10.00ч. в административната сграда на РЗОК-Пловдив, ул. "Хр. Чернопеев" 14, ет.3, ст.301.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)