Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

УР-01-03-151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/519-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42821.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Кратко описание: В рамките на обществена поръчката ще бъдат доставени 10 бр. употребявани соло автобуси. Срок за изпълнение на поръчката - до 20 кал. дни, считано от датата на сключване на договора. ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ В рамките на обществена поръчката ще бъдат доставени 10 бр. употребявани соло автобуси. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34121100

Описание:

Автобуси за обществен транспорт


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 09:00 часа на 11.12.2018 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)