BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-09-965

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация 1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@slivopole.bg, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/zop/order/2018-023.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на кръстовище – ул. „А.Стамболийски“, с.Бръшлен с републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624, община Сливо поле, област Русе“. В предмета на настоящата поръчка се включват отделни видове строително-мoнтажни работи, които са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка и Техническия проект,приложен към документацията за обществена поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Не се допускат варианти в офертите. 2.Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 30.04.2019 г. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта, но не по-късно от 30.04.2019 г. Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от възлагателното писмо на възложителя и завършва с протокол – обр. Бивш Акт № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане окончателни видове СМР3. Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/цена. 4. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок с най-малко три дни, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта в „Профил на купувача“на община Сливо поле.5.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. 5. Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2018г. от 10:00 часа в гр. Сливо поле, пл. Демокрация № 1. На публичното засседание могат да присъстват представители на участниците, подали оферта, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)