Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

МЕР-ШН/2018/027

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040050

BG333, Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен, бул. Плиска No 1, За: Петко Петков - 054 856 104, България 9700, Шумен, Тел.: 054 856104, E-mail: p.stefanov@sh.eso.bg, Факс: 054 832852

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.еso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TXRPNjNLeUNJbUhNNG1BL0I5akxQaDFwOHRWTFB6SnFRdHNuaWpJaWNRND0=.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

180000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна на мълниезащитно въже C-50 по ВЛ 110кV „Благово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231400

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще бъдат отворени публично на датата и часа, посочени в обявата, в сградата на възложителя на адрес: гр. Шумен, бул.Плиска № 1, Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на адреса посочен по-горе.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)