Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-02-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827205133

BG323, МЗ-Център за спешна медицинска помощ - Русе, кв. Дружба 1, За: д-р Пенка Бхчеванова, България 7015, Русе, Тел.: 082 860104, E-mail: emerg_rs@abv.bg, Факс: 082 860104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-rs.jusoft.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-rs.jusoft.net/procurement.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Русе през 2019 год. по периодични заявки

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)