BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000560383

BG325, Професионална гимназия по строителство Пеньо Пенев, бул.Македония №140, За: инж.Георги Аврамов Петров, България 7500, Силистра, Тел.: 0888 746046, E-mail: ts_ss@abv.bg, Факс: 086 824005

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pgs-silistra.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pgs-silistra.com/obshtestveni.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

123413.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покрив и боядисване на фасадите на учебната сграда на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра /публична държавна собственост/

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45260000, 45443000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Работи по фасади


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оглед на учебната сградат може да се извърши всеки работен ден от 8.00 часа до 14.00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)