Версия за печат

BG-Раднево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000807195

BG344, Професионална гимназия Свети Иван Рилски, ул. Георги Димитров № 39, За: инж. Мария Колева, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 82347, E-mail: pg_radnevo@abv.bg, Факс: 0417 82347

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pg-radnevo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pg-radnevo.com/dokumenti/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

75314.03 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45421112

Описание:

Монтажни работи на дограма за прозорци


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)