Версия за печат

BG-Хисаря

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-266-(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471671

BG421, Община Хисаря, бул. Генерал Гурко № 14, За: инж. Д. Кьорлинска, България 4180, Хисаря, Тел.: 0359 33762585, E-mail: obhisar@hisar.bg, Факс: 0359 33762030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://hisar.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.hisar.bg/index.php/процедури-по-зоп/100-събиране-на-оферти-с-покана-или-обявa.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

148900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Реконструкция и благоустрояване, вкл. реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Климент Охридски” в участъка между бул. „Иван Вазов” и улица „Априлци” между осови точки 85-84-83-82-39 по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000, 45231300

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

11/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Договорът за обществената поръчка ще бъде сключен под условие - клауза за отложено изпълнение до получаване от страна на изпълнителя на уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. В случай, че уведомлението не е получено до изтичането на тримесечен срок от сключването на договора, всяка от страните по него може да поиска прекратяването му без предизвестие, на основание чл. 114 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два) от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)