Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

МЕР-БЛ/2018/024

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040031

BG413, Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград, ул.Промишлена №1, За: Николай Гошев - 0888011368, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 889627, E-mail: n.goshev@bl.eso.bg, Факс: 073 881035

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=dHhPcFFjVm50b1J6Y3pFN3FBK0lENGtVUEttMit2VUhWUVErQTI0MXViST0=.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

133400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна на МВЗ на ВЛ 400 кV „Пирин“ в участъка от портал на п/ст „Благоевград“ до ст. № 81

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 12.12.2018 г. в 10:30 часа, в сградата на възложителя на адрес: гр. Благоевград, ул.Промишлена № 1. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=dHhPcFFjVm50b1J6Y3pFN3FBK0lENGtVUEttMit2VUhWUVErQTI0MXViST0=

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)