Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Р-ОП 00648/18-003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000665231

BG411, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките, бул. Цариградско шосе № 72, За: инж. Владимир Йорданов Башев, България 1784, София, Тел.: 02 9743761; 088 8693551, E-mail: inrne@inrne.bas.bg, Факс: 02 9753619

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.inrne.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.inrne.bas.bg/index.php/op/c411.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

140000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000, 45310000, 45261200

Описание:

Довършителни строителни работи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Работи по изпълнение на покривни покрития и боядисване на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп до документацията на обществената поръчка е осигурен на интернет страницата на възложителя, в профила на купувача, откъдето може да бъде изтеглена. В профила на купувача възложителят ще публикува всички съобщения до участниците, както и предоставените разяснения по процедурата. Отварянето на офертите ще се състои на 10.12.2018 г., от 10:00 часа в сградата на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72, зала 200, втори етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)