Версия за печат

BG-Бяла Слатина

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000183441

BG313, Професионална гимназия по облекло - Елисавета Багряна, град Бяла Слатина, ул. Марица №18, За: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Кирилов, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882152, E-mail: neli_simowa@abv.bg, Факс: 0915 82914

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.byala-slatina.com/subsection-691-remontni_raboti_po_uch.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

196144.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонтни работи по учебни корпуси на ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“. Комплексна оценка (КО) = Т + Ц „Т” е оценката на Техническото предложение на участника е стежест 40%. Участника следва да представи разработка за „Методология на работа”. „Ц” е оценката на ценовото предложение на участника е с тежест 60%. Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т., сумарно от показателите. Възложителят предвижда гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, с валидност не по-малко от 90 (деветдесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: • парична сума; • банкова гаранция; • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Паричната сума следва да бъде предварително преведена по банкова сметка на Възложителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши публично пред явилите се участници или техни упълномощени представители, на 19.12.2018г. от 17:15 ч. в сградата на Професионална гимназия по облекло - Елисавета Багряна, град Бяла Слатина, ул. "Марица" №18.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)