Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04/12/2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000233563

BG425, Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“, гр.Кърджали, ул.Капитан Петко войвода“ № 65, За: Зорница Иванова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0888 668084, E-mail: pgod_evridika@mail.bg, Факс: 0361 62579

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://evridika.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://evridika.info/2018/12/04/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

82922.56 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

26/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)