BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9083231

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193115

BG313, Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: Христина Рангелова, гл. експерт „Обществени поръчки“, България 3000, Враца, Тел.: 0876 966808, E-mail: hrrangelova@b-trust.org, Факс: 092 627085

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vratza.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=716.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на детски площадки на територията на гр. Враца“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се подават в деловодството в информационния център на Община Враца, от 08:00 – 17:00 ч., всеки работен ден. 2. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2018 година от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. 3. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)