BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

38

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181115nmOo341837.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

228000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изграждането на "ПРИСТРОЙКА - ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45313100

Описание:

Строителни и монтажни работи на асансьори


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за изграждането на пристройка до съществуващата сграда на СБАГАЛ „Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна”ЕООД, в която да се монтира болничен асансьор. Съществуващата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция. Тя е на десет нива, първото от което е почти изцяло подземно. Пристройката на външния асансьор е прилежаща към северозападната част на съществуващата сграда, разположена в центрирана позиция към ширината на основния коридор на болницата. Състои се от 9 надземни нива колкото са и нивата на болницата. В първия етаж е разположено прилежащо към асансьорна клетка машинно помещение. Конструктивната система е скелетна, гредова с две СТБ асансьорни клетки. Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими строителни работи със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок. Предложеното от участниците за монтаж в пристройката съоръжение (асансьор), следва да отговаря на изискванията на Техническата спецификация и действащата нормативна уредба в Република България. Предлаганият асансьор да е нов, комплектован с нови оригинални компоненти, произведени в текущата година. Съоръжението да е придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация на български език. Гаранционен срок на предлаганото съоръжение следва да е не по-кратък от срока посочен от производителя и не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца. Предложената асансьорна уредба следва да бъде проектирана и изградена в съответствие с: Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори текст от значение за ЕИП, Стандарт EN81-20/50, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г. и Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с ПМС № 75 от 1.04.2003 г., обн., ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 60 от 20.07.2018 г., в сила от 20.07.2018 г. Производителят на предлаганата асансьорна уредба следва да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 14006:2011 за Екодизайн или еквивалент.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)