BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк. Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-24-s-predmetDostavka-na-plastmasovi-lenti-za-filtarpresi-VON-ROLL-i-SIMON-HARTLEY-za-nuzhdite-na-PSOV-Plovdiv-i-PSOV-Krichim.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора с избрания Изпълнител, франко складова база на ПСОВ в гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”. Всяка доставка да бъде придружена с необходимите сертификати и гаранционни документи. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, 100% авансово, до 15 (петнадесет) календарни дни след подаване на заявката и представяне на фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42417310 (AB06)

Описание:

Ленти за лентови транспортьори (Пластмаса )


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 10.12.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)