Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

КВ-03-188

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115112757

BG421, Хуманитарна гимназия Св.Св.Кирил и Методий, ул Хан Кубрат 15, За: Христинка Кацарова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 624331; 0888 741169, E-mail: ghp_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 624331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ghp-pld.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ghp-pld.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

4905 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на СРР - 3 етаж, Ново крило

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

17/12/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)