Версия за печат

BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123533357

BG344, ПГ Иван Хаджиенов, ул. Цар Борис I, 2, За: Мариана Демирева, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 62789, E-mail: pgihkk@abv.bg, Факс: 0431 62789

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgih.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgih.org/cupuvach.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

174640.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214220, 45261410, 45261420, 45261910, 45311100, 45311200, 45321000, 45342000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища
Работи по изолации на покривни конструкции
Хидроизолационни работи на покривни конструкции
Ремонт на покривни конструкции
Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
Работи по свързване на електрически инсталации
Топлоизолационни строителни работи
Монтажни работи на огради


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предвиждат се следните дейности: • Покривни работи - предвижда се да се демонтира старата хидроизолация и върху подготвена основа да се положи нова топлоизолация с екструдиран полистирен XPS - 8 см. Отгоре по плоча с топлопроводност = 0,033 W/mK, армирана циментова замазка върху изолация 5см., Хидроизолация на покрив • Вътрешен ремонт- предвижда се подмяна на всички съществуващи настилки с нови, съответно с демонтаж на старите, обработка на демонтираните повърхности по съответния начин и полагане на новите настилки, които са PVC винилова настилка. Изисквания: Винилова спортна настилка с мин. обща дебелина (EN428) 6,50 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 0,70 мм; устойчивост на изхабяване (EN 660-1)– клас Т; триене (EN 13036)- 88; устойчивост на пожар (EN 13501-1) цялостна подмяна на ВиК инсталация, изкъртване и полагане на нови фаянсови плочки • Външен ремонт - от външна страна топло изолация на фасадните стени с експандиран полистирен ''EPS "- 10 см. Монтиране на предпазна мрежа на външна спортна площадка. Преасвалтиране на спортната площадка. Част: Електро Вътрешни ел. инсталации - ремонта предвижда демонтаж на старата ел. инсталация – кабели, осветители, ключове и контакти и направа на ел инсталация с нови такива, които да осигуряват необходимата осветеност в сградата. Предвиждат се реконструкция на ГРТ и изграждане на гръмоотводна уредба за покрива. Част: В и К Ремонтът на ВиК инсталациите включва подмяна на съществуващите тръби с нови полипропиленови и подмяна на всички водочерпни прибори и санитарно оборудване с нови.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)